Správa nemovitostí Olomouc a blízké okolí

Nabízíme správu nemovitosti, objektu

Nabízíme pravidelnou správu nemovitosti, objektu za níže uvedených podmínek a to vše od ceny ve výši 100,- Kč včetně DPH/bytová jednotka.

Dále nabízíme pravidelné vedení účetnictví a pravidelný úklid nemovitosti.

Správa nemovitosti:

Navrhujeme tento rozsah výkonu správy domu a pozemku (dovolíme si citovat z NV č. 366/2013 Sb.):

Činnosti, týkajícími se správy domu a pozemku z hlediska provozního a technického:

a) provoz, údržba, opravy, stavební úpravy a jiné změny společných částí domu, včetně změn vedoucích ke změně v účelu jejich užívání; týká se to také všech technických zařízení domu, jako společných částí, dále společných částí vyhrazených k výlučnému užívání vlastníku jednotky, pokud podle prohlášení nebo stanov společenství vlastníků jednotek nejde o činnost příslušející vlastníku jednotky v rámci správy této společné části na vlastní náklady,

b) revize technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zařízení, hromosvodů, rozvodů energií včetně tepla, teplé vody, pitné vody a telekomunikačních zařízení, a jiných společných zařízení podle technického vybavení domu,

c) údržba pozemku a údržba přístupových cest na pozemku,

d) uplatnění práva vstupu do bytu v případě, že vlastník jednotky upravuje stavebně svůj byt, včetně možnosti požadovat v odůvodněných případech předložení stavební dokumentace, pokud je podle jiných právních předpisů vyžadována, pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu.

Činnosti týkající se správy domu a pozemku z hlediska správních činností:

a) zajišťování veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu, uchovávání dokumentace stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle jiných příslušných právních předpisů a zajišťování dalších činností, které vyplývají pro osobu odpovědnou za správu domu a pozemku z jiných právních předpisů,

b) stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od vlastníků jednotek jako záloh na příspěvky na správu domu a pozemku, stanovení záloh na úhrady cen služeb a jejich vyúčtování a vypořádání,

 • vedení aktuální evidence vlastníků bytů
 • spolupráce na sestavení návrhu výše záloh na služby pro následující účetní období
 • zpracování předpisů plateb, evidence úhrad záloh na služby spojené s užíváním jednotky
 • zpracování ročního vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním jednotek
 • úhrady z bankovního účtu SVJ

c) uplatňování a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým vlastníkům jednotek, které jim ukládají jiné právní předpisy nebo vyplývají ze stanov společenství vlastníků jednotek a z usnesení shromáždění vlastníků jednotek přijatých v souladu s jinými právními předpisy a se stanovami společenství vlastníků jednotek,

d) činnosti spojené s provozováním společných částí a technických zařízení, která slouží i jiným osobám než vlastníkům jednotek v domě, včetně sjednávání s tím souvisejících smluv,

e) výkon činností vztahujících se k uplatňování ochrany práv vlastníků jednotek. V případě, že vlastník jednotky nenaplňuje svoji povinnost udržovat byt tak, jak to vyžaduje nezávadný stav domu, a přímo hrozí nebezpečí, že dojde k poškození jiného bytu, osoba odpovědná za správu domu oprávněna činit opatření ke zjednání nápravy i v případě, že nejde o ohrožení nezávadného stavu domu jako celku. Samozřejmě při dodržení všech příslušných ustanovení ve smyslu vlastnického práva.

Rozsah oprávněnosti sjednávat smlouvy týkající se zejména zajištění činností spojených se správou domu a pozemku, zajištění dodávek služeb spojených s užíváním společných částí a spojených s užíváním jednotek (nejde-li o služby, jejichž dodávky si vlastníci jednotek zajišťují u dodavatele přímo) příp. pojištění domu bude vhodné.

Osoba odpovědná za správu domu a pozemku dohlíží na plnění uzavřených smluv a vymáhá nároky z porušení povinností druhé smluvní strany.

Případnou možnost, kterou umožňuje výše uvedené NV, aby správce byl oprávněn uzavřít nebo měnit smlouvu s osobou, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, jak umožňuje NOZ a dané NV, bude jeden z dalších bodů k řešení ve smluvním dokumentu.

Co je myšleno havárií, drobnou opravou a velkou opravou:

havárie - stav zařízení společných částí domu, jež hrozí způsobit značné škody, ohrozit život nebo zdraví – nutno řešit     obratem - viz níže

běžná oprava a udržování - dílčí oprava a udržování společných částí domu do 1000 Kč/byt – provedení od předání požadavku výborem do 5 prac. dnů  nebo v případě nutnosti projednání stat. orgánem v daném termínu předání návrhu k dalšího postupu

rozsáhlá nebo celková oprava nebo výměna společných částí domu  - velká oprava nad rozsah běžných oprav a udržování – vždy dle rozhodnutí stat. orgánu nebo shromáždění

k odstraňování havárií:

 • v případě hrozící škody značného rozsahu nejpozději do 4 hodin od jejího zjištění nebo nahlášení oprávněnou osobou výboru provést taková opatření, aby se předešlo zvýšení škody na majetku
 • do 2 prac. dnů od tohoto zjištění navrhnout stat. orgánu další postup k úplnému odstranění zjištěné závady – k odsouhlasení postupu

(Vzhledem k předpokládanému termínu zahájení správy domu a pozemku k datu 1.1.2014 je potřebné stanovit rozsah správy domu a pozemku již dle novely občanského zákoníku (viz zákon 89/2012 Sb., dále jen NOZ). Vymezení správy cizího majetku je provedeno v ustanovení § 1400 NOZ, kdy je správa dvojího druhu - správa cizího majetku prostá či plná. Při prosté správě je povinností správce pečovat o  zachování podstaty a účelu majetku.  Při plné správě vzniká správci širší oprávnění – správce může se spravovaným majetkem učinit vše, co je potřebné k jeho zachování, zhodnocení nebo rozmnožení.Přepokládáme, že konkrétní  druh správy, tzn. i našich pravomocí bude z vaší strany upřesněn a dále specifikován ve smluvním dokumentu. Naše cenová nabídka je sice nastavena na správu prostou, ale současně nabízíme, že nabídnutou cenu nezvýšíme ani v případě rozšíření rozsahu na správu plnou.)

Vedení účetnictví:

vedení účetnictví, zpracování a předložení daňových přiznání, řádné hospodaření s finančními prostředky, vedení seznamu členů společenství vlastníků jednotek,

Zde nabízíme vedení účetnictví formou výsledkového účtování v souladu s účetními předpisy a směrnicemi SVJ:

Cena dohodou:

 • vedení účetnictví společenství, zpracování prvotních účetních dokladů a vedení zákonem stanovených účetních knih a evidence v souladu s příslušnými zákony
 • předkládání rozvahy a výkazu zisku a ztrát výboru společenství
 • sestavení přehledu o aktuálním stavu prostředků společenství
 • sestavení roční účetní závěrky, rozvahy a výkazu zisku a ztrát
 • sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob, pokud správce daně toto přiznání požaduje

Úklid:

Čistíme schody, zábradlí, osvětlení, výtahy, sklepní prostory, vstupní dveře domu, okna v mezipatrech, společné prostory domu, zameteme a odstraníme odpadky v okolí domu, v zimních měsících odklidíme sníh a vše ostatní na vaše přání.

To vše pravidelně jednou týdně od 50 Kč/byt/měsíčně včetně DPH!

Pro majitele a nájemníky bytů kde uklízíme vchody, nabízíme 30 % slevu při úklidu domácnosti.

Návrh úklidů:

Rozsah a četnost prováděných úklidových prací:

Týdenní:

 • zametení a vytření společných prostor a schodů i venkovních
 • setření vchodových dveří suchým hadrem a mytí skleněných výplní dveří
 • zametení chodníku před vchodem a vysbírání odpadků (čištění rohoží)
 • umytí vnitřních prostor výtahů
 • likvidace reklamních letáků z krabice pod schránkami
 • pokropení a zametení sklepních prostor
 • vymetení pavučin suchou cestou
 • setření spodní části zábradlí vlhkou hadrou a vrchní část suchou hadrou

Měsíční:

 • umytí vrchní části schránek
 • umytí venkovních parapet sklepních oken a ometení pavučin pod lodžiemi

Čtvrtletní:

 • mytí hydrantů a el.skříněk
 • umytí sklepních dveří

Půlroční:

 • mytí oken v mezipatrech
 • mytí sklepních oken
 • umytí skleněných pouzder světel v domě
 • umýt stříšky při vstupu do vchodu před i za domem
 • topná tělesa ve vchodě

Úklid sněhu bude vykonán  v zimním období, v době od 6 – 22hod., popřípadě dle potřeby objednatele.

PO VZÁJEMNÉ DOHODĚ SE MOHOU PRACOVNÍ ÚKONY MĚNIT

Počítadlo návštěv